• BSAC logo
 • Public Health England logo

Hyfforddiant e-Byg i Addysgwyr Iechyd

Dysgu sut i addysgu plant a phobl ifanc yn well mewn atal ymlediad heintiau a defnyddio gwrthfiotigau mewn ffordd gyfrifol.

Hyfforddiant e-Byg i Addysgwyr Iechyd

Dysgu sut i ddefnyddio adnodd addysgu e-Byg

Mae Public Health England (PHE) yn defnyddio e-Byg fel adnodd addysgol rhad ac am ddim i addysgu pobl ifanc 4-18 oed am ymlediad heintiau, sut i atal a thrin heintiau ac am ddefnyddio gwrthfiotigau.

Datblygwyd y cwrs hwn gan PHE a Chymdeithas Cemotherapi Gwrthficrobaidd Prydain (BSAC) i athrawon/addysgwyr, ac i bobl eraill sy’n gweithio gyda phlant neu bobl ifanc. Defnyddiwch y cwrs hwn i ddysgu rhagor am bynciau iechyd pwysig a chynyddu eich gwybodaeth, eich medrau a’ch hyder wrth ddefnyddio’r adnoddau e-Byg, sy’n cyfateb â’r ymdrechion i ostwng ymlediad heintiau ac ymwrthedd i wrthfiotigau yn y DU.

Daeth cyfieithiad y cwrs hwn atoch gan Iechyd Cyhoeddus Cymru.

Syllabus

 • Week 1

  Wythnos 1: Microbau, hylendid y dwylo a hylendid resbiradol

  • Croeso i’r cwrs

   Croeso i Wythnos 1 y cwrs Hyfforddiant e-Byg i Addysgwyr Iechyd.

  • Cwrdd â’r Bygiau

   Mae microbioleg yn sylfaen i nifer o’r pynciau sy’n derbyn sylw yn y gweithgaredd hwn. Bydd y gweithgaredd yn edrych ar rai cysyniadau y gallwn eu defnyddio gyda llawer o’r pynciau hylendid ac atal heintiau a fydd yn rhan o'r cwrs

  • Lledaenu Bygiau

   Mae’r gweithgaredd hwn yn edrych ar hylendid dwylo a resbiradol da. Mae golchi’r gwylo ar yr adegau allweddol a dal peswch a thisian mewn atal microbau niweidiol rhag cael eu trosglwyddo, gan ostwng ymlediad heintiau.

  • Diwedd wythnos 1

   Hunanasesiad a chrynodeb o wythnos 1, Cynllun Gweithredu, a golwg ar gynnwys wythnos 2.

 • Week 2

  Wythnos 2: Hylendid bwyd a hylendid y geg

  • Croeso i wythnos 2

   Croeso i wythnos 2 y cwrs.

  • Bygiau Bwyd

   Mae arferion hylendid bwyd da ac arferion diogelwch da yn ffordd bwysig o leihau ymlediad microbau niweidiol. Bydd y gweithgaredd hwn yn edrych ar cefndir i’r ymyriadau a ddefnyddiwn i ostwng ymlediad heintiau drwy fwyd.

  • Bygiau’r Geg

   Nod y gweithgaredd hwn yw cael golwg gyffredinol ar hylendid y geg, a sut y gallwch ddefnyddio gweithgareddau ymarferol i roi gwybod i blant a phobl ifanc am arferion hylendid i gadw’r geg yn iach.

  • Diwedd wythnos 2

   Hunanasesiad a chrynodeb o wythnos 2, Cynllun Gweithredu, a golwg ar gynnwys wythnos 3.

 • Week 3

  Wythnos 3: Gwrthfiotigau a hunanofal

  • Croeso i wythnos 3

   Croeso i wythnos 3 y cwrs.

  • Difawyr Bygiau

   Trwy ofalu’n dda amdanoch eich hun ac eraill pan yn sâl gallwch ostwng ymlediad microbau niweidiol ac ymwrthedd gwrthficrobaidd. Byddwn yn ymdrin o gefndir y system imiwnedd, gwrthfiotigau, a sut y gallwn atal atal ymwrthedd.

  • Adnabod eich Bygiau

   Mae’r gweithgaredd olaf hwn yn edrych ar ddefnyddio gwthfiotigau, hunanofal a brechlynnau, a sut i gael gwybodaeth am iechyd o ffynonellau dibynadwy.Byddwch yn teimlo’n hyderus wneud penderfyniadau eu seilio ar dystiolaeth o safon

  • Diwedd wythnos 3

   Crynodeb o wythnos 3 a’r Cynllun Gweithredu.

  • Diwedd y cwrs

   Hunanasesiad a chrynodeb o’r tair wythnos a’r Cynlluniau Gweithredu. Diolch yn fawr am ddilyn y cwrs.

Who is this accredited by?

Royal College of Pathologists
Royal College of Pathologists:

Mae Coleg Brenhinol y Patholegwyr yn sefydliad aelodaeth broffesiynol gyda statws elusennol, sy’n ymwneud â phob mater sy’n gysylltiedig â gwyddoniaeth a gwaith patholeg.

When would you like to start?

Start straight away and learn at your own pace. If the course hasn’t started yet you’ll see the future date listed below.

 • Available now

What will you achieve?

By the end of the course, you‘ll be able to...

 • Esbonio i blant a phobl ifanc fod microbau’n byw ymhob man, eu bod i’w cael mewn gwahanol siapiau a meintiau, a bod microbau defnyddiol a niweidiol i’w cael.
 • Dangos i blant a phobl ifanc sut mae heintiau’n gallu ymledu ar ein dwylo a thrwy besychu a thisian a pham ei bod hi’n bwysig defnyddio sebon a chwe cham golchi’r dwylo.
 • Dangos ac esbonio i’r plant a’r bobl ifanc sut mae microbau’n gallu ymledu drwy fwyd neu arwynebau yn y gegin sydd heb gael eu glanhau.
 • Gyda phlant a phobl ifanc, archwilio’r dylanwad y mae bwydydd a diodydd llawn siwgr yn ei gael ar iechyd y geg, a dangos buddion glanhau’r dannedd yn effeithiol.
 • Esbonio pwysigrwydd gwrthfiotigau i blant a phobl ifanc, gan ddangos beth yw ymwrthedd gwrthfiotigaidd a sut y gallwn ei atal.

Who is the course for?

I addysgwyr ysgol gynradd ac uwchradd, yn ogystal â phobl sy’n arwain grwpiau cymunedol sy’n targedu plant a phobl ifanc. Mae’r cwrs hwn wedi’i lunio i addysgwyr plant mewn gwahanol leoliadau o amgylch y DU, ond gallai fod yn briodol i wledydd a lleoliadau eraill hefyd. Gallai rhieni sy’n addysgu eu plant gartref gael y cwrs hwn yn ddefnyddiol os ydyn nhw eisiau dysgu sut i addysgu plant am atal ac ymlediad heintiau a sut i ofalu amdanynt eu hunain ac eraill pan maen nhw’n sâl.

Gallai’r cwrs fod o ddiddordeb i bobl broffesiynol ym maes gofal iechyd sy’n gweithio gyda phlant, er enghraifft, nyrsys ysgol. Efallai y bydd y cwrs hwn o ddiddordeb hefyd i swyddogion awdurdod lleol neu swyddogion llywodraethol sy’n gweithio i reoli heintiau a gwella’r ffordd y mae cymunedau’n defnyddio gwrthfiotigau.

Who will you learn with?

Medical epidemiologist, e-Bug lead at Public Health England; paediatric infectious diseases consultant at Evelina London Children’s Hospital. Passionate about preventing/treating infections. @aliciad3

Clinical microbiologist, Head of Public Health England Primary Care & Interventions Unit. Published an abundance of research around the areas of antimicrobial resistance and is heavily cited.

Who developed the course?

BSAC

Founded in 1971, the British Society for Antimicrobial Chemotherapy exists to facilitate the acquisition and dissemination of knowledge in the field of antimicrobial chemotherapy.

Public Health England

We exist to protect and improve the nation’s health and wellbeing, and reduce health inequalities. We do this through world-leading research, knowledge and intelligence, advocacy, partnerships and providing specialist public health services.

Learning on FutureLearn

Your learning, your rules

 • Courses are split into weeks, activities, and steps, but you can complete them as quickly or slowly as you like
 • Learn through a mix of bite-sized videos, long- and short-form articles, audio, and practical activities
 • Stay motivated by using the Progress page to keep track of your step completion and assessment scores

Join a global classroom

 • Experience the power of social learning, and get inspired by an international network of learners
 • Share ideas with your peers and course educators on every step of the course
 • Join the conversation by reading, @ing, liking, bookmarking, and replying to comments from others

Map your progress

 • As you work through the course, use notifications and the Progress page to guide your learning
 • Whenever you’re ready, mark each step as complete, you’re in control
 • Complete 90% of course steps and all of the assessments to earn your certificate

Want to know more about learning on FutureLearn? Using FutureLearn

Join this course

Start this couse for free, upgrade for extra benefits, or buy Unlimited to access this course and hundreds of other short courses for a year.

Free

$0

Join free and you will get:

 • Access to this course for 5 weeks

Upgrade

$64

Upgrade this course and you will get:

 • Access to this course for as long as it’s on FutureLearn
 • A print and digital Certificate of Achievement once you’re eligible

Unlimited

$279.99 for one year

Buy Unlimited and you will get:

 • Access to this course, and hundreds of other FutureLearn short courses and tests for a year
 • A printable digital Certificate of Achievement on all short courses once you’re eligible
 • The freedom to keep access to any course you've achieved a digital Certificate of Achievement on, for as long as the course exists on FutureLearn
 • The flexibility to complete your choice of short courses in your own time within the year

Find out more about upgrades or Unlimited.