• BSAC logo
 • UK Health Security Agency logo

Hyfforddiant e-Byg i Addysgwyr Iechyd

Dysgu sut i addysgu plant a phobl ifanc yn well mewn atal ymlediad heintiau a defnyddio gwrthfiotigau mewn ffordd gyfrifol.

person washing hands

Hyfforddiant e-Byg i Addysgwyr Iechyd

 • 3 weeks

 • 2 hours per week

 • Accreditation available

 • Digital certificate when eligible

Find out more about how to join this course

Dysgu sut i ddefnyddio adnodd addysgu e-Byg

Mae Public Health England (PHE) yn defnyddio e-Byg fel adnodd addysgol rhad ac am ddim i addysgu pobl ifanc 4-18 oed am ymlediad heintiau, sut i atal a thrin heintiau ac am ddefnyddio gwrthfiotigau.

Datblygwyd y cwrs hwn gan PHE a Chymdeithas Cemotherapi Gwrthficrobaidd Prydain (BSAC) i athrawon/addysgwyr, ac i bobl eraill sy’n gweithio gyda phlant neu bobl ifanc. Defnyddiwch y cwrs hwn i ddysgu rhagor am bynciau iechyd pwysig a chynyddu eich gwybodaeth, eich medrau a’ch hyder wrth ddefnyddio’r adnoddau e-Byg, sy’n cyfateb â’r ymdrechion i ostwng ymlediad heintiau ac ymwrthedd i wrthfiotigau yn y DU.

Daeth cyfieithiad y cwrs hwn atoch gan Iechyd Cyhoeddus Cymru.

Syllabus

 • Week 1

  Wythnos 1: Microbau, hylendid y dwylo a hylendid resbiradol

  • Croeso i’r cwrs

   Croeso i Wythnos 1 y cwrs Hyfforddiant e-Byg i Addysgwyr Iechyd.

  • Cwrdd â’r Bygiau

   Mae microbioleg yn sylfaen i nifer o’r pynciau sy’n derbyn sylw yn y gweithgaredd hwn. Bydd y gweithgaredd yn edrych ar rai cysyniadau y gallwn eu defnyddio gyda llawer o’r pynciau hylendid ac atal heintiau a fydd yn rhan o'r cwrs

  • Lledaenu Bygiau

   Mae’r gweithgaredd hwn yn edrych ar hylendid dwylo a resbiradol da. Mae golchi’r gwylo ar yr adegau allweddol a dal peswch a thisian mewn atal microbau niweidiol rhag cael eu trosglwyddo, gan ostwng ymlediad heintiau.

  • Diwedd wythnos 1

   Hunanasesiad a chrynodeb o wythnos 1, Cynllun Gweithredu, a golwg ar gynnwys wythnos 2.

 • Week 2

  Wythnos 2: Hylendid bwyd a hylendid y geg

  • Croeso i wythnos 2

   Croeso i wythnos 2 y cwrs.

  • Bygiau Bwyd

   Mae arferion hylendid bwyd da ac arferion diogelwch da yn ffordd bwysig o leihau ymlediad microbau niweidiol. Bydd y gweithgaredd hwn yn edrych ar cefndir i’r ymyriadau a ddefnyddiwn i ostwng ymlediad heintiau drwy fwyd.

  • Bygiau’r Geg

   Nod y gweithgaredd hwn yw cael golwg gyffredinol ar hylendid y geg, a sut y gallwch ddefnyddio gweithgareddau ymarferol i roi gwybod i blant a phobl ifanc am arferion hylendid i gadw’r geg yn iach.

  • Diwedd wythnos 2

   Hunanasesiad a chrynodeb o wythnos 2, Cynllun Gweithredu, a golwg ar gynnwys wythnos 3.

 • Week 3

  Wythnos 3: Gwrthfiotigau a hunanofal

  • Croeso i wythnos 3

   Croeso i wythnos 3 y cwrs.

  • Difawyr Bygiau

   Trwy ofalu’n dda amdanoch eich hun ac eraill pan yn sâl gallwch ostwng ymlediad microbau niweidiol ac ymwrthedd gwrthficrobaidd. Byddwn yn ymdrin o gefndir y system imiwnedd, gwrthfiotigau, a sut y gallwn atal atal ymwrthedd.

  • Adnabod eich Bygiau

   Mae’r gweithgaredd olaf hwn yn edrych ar ddefnyddio gwthfiotigau, hunanofal a brechlynnau, a sut i gael gwybodaeth am iechyd o ffynonellau dibynadwy.Byddwch yn teimlo’n hyderus wneud penderfyniadau eu seilio ar dystiolaeth o safon

  • Diwedd wythnos 3

   Crynodeb o wythnos 3 a’r Cynllun Gweithredu.

  • Diwedd y cwrs

   Hunanasesiad a chrynodeb o’r tair wythnos a’r Cynlluniau Gweithredu. Diolch yn fawr am ddilyn y cwrs.

Who is this accredited by?

Royal College of Pathologists
Royal College of Pathologists:

Mae Coleg Brenhinol y Patholegwyr yn sefydliad aelodaeth broffesiynol gyda statws elusennol, sy’n ymwneud â phob mater sy’n gysylltiedig â gwyddoniaeth a gwaith patholeg.

When would you like to start?

Start straight away and join a global classroom of learners. If the course hasn’t started yet you’ll see the future date listed below.

 • Available now

Learning on this course

On every step of the course you can meet other learners, share your ideas and join in with active discussions in the comments.

What will you achieve?

By the end of the course, you‘ll be able to...

 • Esbonio i blant a phobl ifanc fod microbau’n byw ymhob man, eu bod i’w cael mewn gwahanol siapiau a meintiau, a bod microbau defnyddiol a niweidiol i’w cael.
 • Dangos i blant a phobl ifanc sut mae heintiau’n gallu ymledu ar ein dwylo a thrwy besychu a thisian a pham ei bod hi’n bwysig defnyddio sebon a chwe cham golchi’r dwylo.
 • Dangos ac esbonio i’r plant a’r bobl ifanc sut mae microbau’n gallu ymledu drwy fwyd neu arwynebau yn y gegin sydd heb gael eu glanhau.
 • Gyda phlant a phobl ifanc, archwilio’r dylanwad y mae bwydydd a diodydd llawn siwgr yn ei gael ar iechyd y geg, a dangos buddion glanhau’r dannedd yn effeithiol.
 • Esbonio pwysigrwydd gwrthfiotigau i blant a phobl ifanc, gan ddangos beth yw ymwrthedd gwrthfiotigaidd a sut y gallwn ei atal.

Who is the course for?

I addysgwyr ysgol gynradd ac uwchradd, yn ogystal â phobl sy’n arwain grwpiau cymunedol sy’n targedu plant a phobl ifanc. Mae’r cwrs hwn wedi’i lunio i addysgwyr plant mewn gwahanol leoliadau o amgylch y DU, ond gallai fod yn briodol i wledydd a lleoliadau eraill hefyd. Gallai rhieni sy’n addysgu eu plant gartref gael y cwrs hwn yn ddefnyddiol os ydyn nhw eisiau dysgu sut i addysgu plant am atal ac ymlediad heintiau a sut i ofalu amdanynt eu hunain ac eraill pan maen nhw’n sâl.

Gallai’r cwrs fod o ddiddordeb i bobl broffesiynol ym maes gofal iechyd sy’n gweithio gyda phlant, er enghraifft, nyrsys ysgol. Efallai y bydd y cwrs hwn o ddiddordeb hefyd i swyddogion awdurdod lleol neu swyddogion llywodraethol sy’n gweithio i reoli heintiau a gwella’r ffordd y mae cymunedau’n defnyddio gwrthfiotigau.

Who will you learn with?

Medical epidemiologist, lead for Antimicrobial Resistance & Prescribing at UK Health Security Agency

Paediatric infectious diseases consultant at Evelina London Children's Hospital

@aliciad3

Clinical microbiologist, Head of Public Health England Primary Care & Interventions Unit. Published an abundance of research around the areas of antimicrobial resistance and is heavily cited.

Who developed the course?

BSAC

Founded in 1971, the British Society for Antimicrobial Chemotherapy is committed to addressing the growing threat of drug resistant infections around the world.

UK Health Security Agency

The UK Health Security Agency (UKHSA) is responsible for planning, preventing and responding to external health threats by providing intellectual, scientific and operational leadership at national and local level, as well as on the global stage. UKHSA is an executive agency, sponsored by the Department of Health and Social Care.

Ways to learn

Buy this course

Subscribe & save

Limited access

Choose the best way to learn for you!

$109/one-off payment

$39.99/month

Automatically renews

Free

Fulfill your current learning needDevelop skills to further your careerSample the course materials
Access to this courseticktick

Access expires 11 May 2024

Access to 1,000+ coursescrosstickcross
Learn at your own paceticktickcross
Discuss your learning in commentstickticktick
Certificate when you're eligiblePrinted and digitalDigital onlycross
Continue & Upgrade

Cancel for free anytime

Ways to learn

Choose the best way to learn for you!

Subscribe & save

$39.99/month

Automatically renews

Develop skills to further your career

 • Access to this course
 • Access to 1,000+ courses
 • Learn at your own pace
 • Discuss your learning in comments
 • Digital certificate when you're eligible

Cancel for free anytime

Buy this course

$109/one-off payment

Fulfill your current learning need

 • Access to this course
 • Learn at your own pace
 • Discuss your learning in comments
 • Printed and digital certificate when you’re eligible

Limited access

Free

Sample the course materials

 • Access expires 11 May 2024

Find out more about certificates, Unlimited or buying a course (Upgrades)

Learning on FutureLearn

Your learning, your rules

 • Courses are split into weeks, activities, and steps to help you keep track of your learning
 • Learn through a mix of bite-sized videos, long- and short-form articles, audio, and practical activities
 • Stay motivated by using the Progress page to keep track of your step completion and assessment scores

Join a global classroom

 • Experience the power of social learning, and get inspired by an international network of learners
 • Share ideas with your peers and course educators on every step of the course
 • Join the conversation by reading, @ing, liking, bookmarking, and replying to comments from others

Map your progress

 • As you work through the course, use notifications and the Progress page to guide your learning
 • Whenever you’re ready, mark each step as complete, you’re in control
 • Complete 90% of course steps and all of the assessments to earn your certificate

Want to know more about learning on FutureLearn? Using FutureLearn