Want to keep learning?

This content is taken from the University of Groningen's online course, Inleiding Nederlands recht: de eerste stappen in de wereld van het recht. Join the course to learn more.

De onrechtmatige daad

In de video bij de vorige stap leed meneer D schade omdat hij door een kelderluik viel dat was opengezet door meneer S.

Er is altijd wel ergens iemand die schade lijdt. Er gaat wel eens wat stuk of er raakt iemand gewond. Het uitgangspunt is dat iedereen zijn eigen schade draagt. Daartegenover staat het principe dat als iemand door onbehoorlijk gedrag een ander schade toebrengt, hij die dient te vergoeden.

Het leerstuk dat vaak een rol speelt bij de vergoeding van op onrechtmatige wijze toegebrachte schade is dat van de onrechtmatige daad.

Art. 6:162 BW is het basisartikel over de onrechtmatige daad en lid 1 geeft de definitie:

“Hij die jegens een ander een onrechtmatige daad pleegt, welke hem kan worden toegerekend, is verplicht de schade die de ander dientengevolge lijdt, te vergoeden.”

In de definitie zijn vier vereisten terug te vinden waaraan de onrechtmatige daad moet voldoen om een verplichting tot schadevergoeding te laten ontstaan:

  1. Er moet sprake zijn van een onrechtmatig gedraging (‘onrechtmatige daad’);
  2. die toerekenbaar is aan de dader (‘welke hem kan worden toegerekend’);
  3. er moet sprake zijn van schade;
  4. er moet een causaal verband bestaan tussen de gedraging en de schade (af te leiden uit het woord ‘dientengevolge’).

In sommige gevallen speelt een vijfde vereiste - de relativiteit - ook een rol. Daar komen we later op terug.

In deze module gaan we verder in op deze vereisten. Ook behandelen we een specifieke onrechtmatige gedraging, namelijk gevaarzetting. Daarnaast gaan we verder in op schade en schadevergoeding.

Share this article:

This article is from the free online course:

Inleiding Nederlands recht: de eerste stappen in de wereld van het recht

University of Groningen