Want to keep learning?

This content is taken from the University of Groningen's online course, Inleiding Nederlands recht: de eerste stappen in de wereld van het recht. Join the course to learn more.

De onrechtmatige gedraging

Er zijn in beginsel vier vereisten waar een onrechtmatige daad aan moet voldoen. Ten eerste moet er sprake zijn van een onrechtmatige gedraging. Deze mag bestaan uit zowel een doen als een nalaten. Uit art. 6:162 lid 2 BW vloeit voort dat er drie gronden zijn waarop een gedraging kan worden aangemerkt als onrechtmatig:

1. Een inbreuk op een recht

Het gaat hier dan om een (opzettelijke/directe) inbreuk op een subjectief recht van een ander. Denk dan bijvoorbeeld aan een inbreuk op het eigendomsrecht of grondrechten.

Denk bijvoorbeeld aan het delict ‘diefstal’. Dit kun je onder andere zien als een inbreuk op het eigendomsrecht.

2. Een doen of nalaten in strijd met een wettelijke plicht

Hier gaat het om alle wetten in materiële zin. Denk bijvoorbeeld aan het Wetboek van Strafrecht of de Wegenverkeerswet.

Denk bijvoorbeeld aan het rijden door rood licht. Dit is bij wet verboden.

3. Een doen of nalaten in strijd met hetgeen volgens ongeschreven recht in het maatschappelijk verkeer betaamt

Dit kan worden gezien als de ´restcategorie´ voor gevallen die niet onder de bovenstaande gronden te scharen zijn. Vaak wordt hier gesproken van ´maatschappelijke zorgvuldigheids- of betamelijkheidsnormen´. Of iemand deze normen heeft overtreden, wordt van geval tot geval bekeken.

Denk bijvoorbeeld aan het geval waarin iemand een gevaarlijke situatie creëert waardoor een grote kans op ongevallen ontstaat. Hier gaan we later verder op in.

In de quiz hierna gaan we in op wat concrete voorbeelden van de ‘onrechtmatige gedraging’.

Share this article:

This article is from the free online course:

Inleiding Nederlands recht: de eerste stappen in de wereld van het recht

University of Groningen