Want to keep learning?

This content is taken from the University of Groningen's online course, Inleiding Nederlands recht: de eerste stappen in de wereld van het recht. Join the course to learn more.

De soorten schade

Het derde criterium voor de onrechtmatige daad is dat er sprake moet zijn van schade.

In de wet staat nergens een definitie van ‘schade’. Wel staat er in art. 6:95 BW dat schade wordt onderverdeeld in vermogensschade en ander nadeel.

Vermogensschade

Onder vermogensschade valt geleden verlies en gederfde winst (art. 6:96 BW). Denk aan de kosten van de reparatie van een beschadigd schilderij, de medische kosten na een aanrijding of de inkomsten die een gewonde zelfstandige ondernemer is misgelopen in de tijd dat hij zijn werk niet kon doen door de verwonding.

Ander nadeel

Met ander nadeel wordt immateriële schade bedoeld (art. 6:106 BW). Niet alle immateriële schade komt voor vergoeding op grond van onrechtmatige daad in aanmerking. Alleen in bepaalde gevallen komt immateriële schade voor schadevergoeding in aanmerking; zie hiervoor art. 6:106 lid 1 BW. Een voorbeeld van immateriële schade die voor vergoeding in aanmerking komt is de gederfde levensvreugde bij letselschade. Hiervoor kan het slachtoffer smartengeld krijgen.


Art. 6:96 lid 2 BW

Overigens komen volgens art. 6:96 lid 2 BW als vermogensschade ook voor vergoeding in aanmerking:

Redelijke kosten ter voorkoming of beperking van schade die als gevolg van de gebeurtenis waarop de aansprakelijkheid berust, mochten worden verwacht. De schade die iemand lijdt moet hij (binnen de grenzen van de redelijkheid) zoveel mogelijk beperken. Dat kan kosten met zich meebrengen en voor zover die in verhouding staan met de schade komen die voor vergoeding in aanmerking.

Stel dat A op bezoek was bij B en per ongeluk zijn sigaret tussen de kussens van de bank heeft laten vallen en dit is vergeten. Enige tijd later, als A alweer weg is, ziet B zijn bank in lichterlaaie staan. Om meer schade door verdere verspreiding van het vuur te voorkomen, giet B een paar emmers water over de bank. Hierdoor heeft de vloer echter wel waterschade opgelopen. In principe is A ook voor de waterschade aan de vloer aansprakelijk.

Redelijke kosten ter vaststelling van schade en aansprakelijkheid. Soms is het niet duidelijk wat de schade is, hoe groot die is en wie daarvoor aansprakelijk is. Dat uitzoeken kan kosten met zich meebrengen en - voor zover die in redelijke verhouding staan tot de schade - komen die voor vergoeding in aanmerking.

Zo is het niet altijd duidelijk wie er aansprakelijk is voor jouw schade (bijvoorbeeld bij een botsing waarbij meerdere auto’s zijn betrokken). Onder omstandigheden kunnen de kosten van de expert die heeft onderzocht wie er aansprakelijk is voor jouw schade worden verhaald op de veroorzaker daarvan.

Redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte. Soms is het nodig om een advocaat of incassobureau in te schakelen. Die kosten kunnen - voor zover die in redelijke verhouding staan tot de schade - ook voor vergoeding in aanmerking komen.

We gaan in deze cursus verder niet in op deze bijzondere kostenposten van art. 6:96 lid 2 BW.

Share this article:

This article is from the free online course:

Inleiding Nederlands recht: de eerste stappen in de wereld van het recht

University of Groningen