Skip main navigation

New offer! Get 30% off one whole year of Unlimited learning. Subscribe for just £249.99 £174.99. New subscribers only. T&Cs apply

Find out more

‮یک شاخص (xednI) تصویربرداری چندطیفی چیست؟ ‭

‮معرفی شاخصی‌های (secidnI) تصویربرداری ماهواره‌ای چندطیفی. ‭

در حوزه تصویربرداری‌ چندطیفی قصد داریم شما را با یک چیز دیگر هم آشنا کنیم و آن شاخص‌ها (Indices) هستند. در این مورد، یک شاخص (Index) مقدار یا نمره‌ای است که با محاسبه مقدارهای دیگر به دست می‌آید. شاخص‌های تصویربرداری چندطیفی با محاسبه مقدار رقمی دو باند مختلف در داخل یک پیکسل به دست می‌آید. شاخص‌ها راه خوبی برای مقایسه حسابی و بصری دو باند هستند و به این ترتیب می‌توان اطلاعات جالبی را درباره محیط آشکار کرد.

معمول‌ترین نوعِ شاخص تصویربرداری چندطیفی یک «شاخص تفاوت نرمال شده» (Normalised difference index) است. برای محاسبه آن یک فرمول ساده وجود دارد:


یک تفاوت نرمال شده، بسته به مقادیر نسبی هر دو باند، مقادیر بین 1 و -1 را معین می‌کند. اگر مشابه باشند، شاخص حدود 0 را نشان می‌دهد. اگر خیلی متفاوت باشند، شاخص به 1 یا -1 نزدیک می‌شود.


مقادر شاخص‌ نرمال شده بر مبنای مقادیر باند A و باند B.

این فرمول یک راه بسیار مفید برای برجسته کردن مناطق دارای کنتراست بین دو باند است. و در نتیجه مناطقی را که سطح انعکاسی متفاوتی در دو بخش متمایز طیف الکترومغناطیسی داشته باشند، به خوبی برجسته می‌کند. با ذکر چند مثال این موضوع را بسیار بهتر درک خواهید کرد!

«NDVI» – شاخص نرمال‌ شده تفاوت پوشش گیاهی (NDVI – Normalised Difference Vegetation Index)

شاخص تفاوت نرمال شده پوشش گیاهی از دو باندی استفاده می‌کند که گیاهان به آن واکنش کاملا متفاوتی نشان مي‌دهند. گیاهان در نزدیکی طول موج فروسرخ طیف مقدار خیلی کمی انرژی جذب می کنند. اما گیاه نور قرمز خیلی زیادی را جذب می‌کند چون از این انرژی برای فتوسنتز استفاده می‌کند. با استفاده از این دو باند، شاخص نرمال شده تفاوت پوشش گیاهی می‌تواند با درصد بالایی از اطمینان خاطر مناطقی را نشان دهد که ممکن است یا ممکن نیست گیاه در آنها روئیده باشد.


برای شاخص تفاوت نرمال شده پوشش گیاهی، هر آنچه به 1 نزدیک باشد تقریبا به طور قطع کلی از گیاه را در خود جا داده است، در حالی که هر آنچه نزدیک 0 باشد تقریبا به طور قطع گیاهی را در خود جا نداده است. به طرح شاخص تفاوت نرمال شده پوشش گیاهی زیر نگاه کنید. مقدارهای زیاد با رنگ خاکستری روشن یا سفید رسم شده‌اند، و مقدارهای کم بارنگ خاکستری تیره یا سیاه.

آیا می‌توانید دو سکونت‌گاه تپه‌ای باستانی را در میان زمین‌ها پیدا کنید؟‌ آیا داده‌های شاخص تفاوت نرمال شده پوشش گیاهی مناطق دیگری را هم نشان می‌دهند که ممکن است برای باستان‌شناس‌ها قابل توجه باشد؟

طرح شاخص تفاوت نرمال شده پوشش گیاهی در شمال عراق. داده‌های سنتینل-۲، متعلق به ESA.

شاخص تفاوت نرمال شده آب (NDWI – Normalised Difference Water Index)

شاخص تفاوت نرمال شده آب مثال دیگری است که این بار آب و خشکی را رسم می‌کند. این شاخص از باند سبز و باند نزدیک به فروسرخ استفاده می‌کند.

آب هم نور سبز را به خود جذب می‌کند و هم نور نزدیک به فروسرخ را. در حالی که پوشش گیاهی (و در ابعادی کمتر، زمین خشک) هر دو را منعکس می‌کند. معنایش این است که آب مقدار بسیار بالایی از NDWI دارد، زمین خشک کمترین مقدار را دارد، و پوشش گیاهی مقدار خیلی کمی NDWI دارد. به طرح NDWI زیر نگاهی بیندازید – سفید مقدار زیاد را نشان می‌دهد و سیاه مقدار کم.
آیا می‌توانید در این مرداب‌ جزیره‌های خشکی پیدا کنید که به کار تحقیقات باستان‌شناسی بیایند؟

طرح NDWI بخشی از مرداب‌های جنوب عراق را نشان می‌دهد. داده‌های سنتینل-۲، متعلق به ESA.

This article is from the free online

‮دوره پیشرفته سنجش از راه دور باستان‌شناسی: باستان‌سنجی، باستان‌شناسی منظر و حفاظت از میراث در خاورمیانه و شمال آفریقا ‭

Created by
FutureLearn - Learning For Life

Reach your personal and professional goals

Unlock access to hundreds of expert online courses and degrees from top universities and educators to gain accredited qualifications and professional CV-building certificates.

Join over 18 million learners to launch, switch or build upon your career, all at your own pace, across a wide range of topic areas.

Start Learning now