Skip main navigation

Crynodeb o wythnos 1

Summary of content discussed in week 1 of the course.
cartoon image of streamers
© BSAC & PHE

Diolch yn fawr am gwblhau wythnos gyntaf y cwrs Hyfforddiant e-Byg i Addysgwyr Iechyd, gobeithio eich bod wedi ei fwynhau hyd yma!

Yr wythnos hon cawsom gyflwyniad i ficrobau, gan gynnwys esiamplau o ficrobau defnyddiol a niweidiol ac ymhle y gallwn eu canfod mewn bwyd, ar ein cyrff neu yn y cartref. Aethom ati i edrych ar bwysigrwydd Hylendid wedi’i Dargedu, h.y. hylendid ar adegau allweddol pan mae microbau niweidiol yn fwyaf tebygol o ledaenu. Yna aethom ati i edrych yn fanylach ar olchi’r dwylo ar eiliadau/adegau critigol i ostwng lledaeniad haint. Edrychom hefyd ar ledaeniad heintiau drwy gyfrwng ein dwylo a thrwy besychu a thisian, sut y gallwn ni atal hyn drwy hylendid resbiradol da, a gweithgareddau ymarferol y gallwch eu defnyddio yn eich ysgol neu grwpiau cymunedol i ddangos lledaeniad ac ataliad heintiau.

Yr wythnos nesaf yw Wythnos Dau, ac rydym hanner ffordd drwy’r cwrs e-Byg i addysgwyr. Yn ystod Wythnos Dau, byddwn yn edrych ar hylendid bwyd a hylendid y geg, gan gynnwys microbau a gludir gan fwyd, croeshalogiad a sut i’w atal, yn ogystal ag effaith bwydydd a diodydd llawn siwgr ar iechyd ein cegau. Byddwn yn edrych ar hyn yn fanwl gan ddefnyddio astudiaethau achos, fideos, a gweithgareddau rhyngweithiol i roi golwg gyffredinol ar y pynciau hyn ac awgrymu syniadau ynglŷn â sut y gallwch addysgu’r pynciau hyn yn eich ysgol neu leoliadau yn y gymuned. Edrychwn ymlaen at eich gweld chi yma eto yr wythnos nesaf ar gyfer Wythnos Dau’r cwrs e-Byg i addysgwyr.

Gadewch i ni wybod yn y sylwadau isod:

  • Oes gennych chi unrhyw gwestiynau am wythnos un?
  • Beth yw’r brif neges rydych chi’n ei chymryd gyda chi o’r wythnos hon?
© BSAC & PHE
This article is from the free online

Hyfforddiant e-Byg i Addysgwyr Iechyd

Created by
FutureLearn - Learning For Life

Our purpose is to transform access to education.

We offer a diverse selection of courses from leading universities and cultural institutions from around the world. These are delivered one step at a time, and are accessible on mobile, tablet and desktop, so you can fit learning around your life.

We believe learning should be an enjoyable, social experience, so our courses offer the opportunity to discuss what you’re learning with others as you go, helping you make fresh discoveries and form new ideas.
You can unlock new opportunities with unlimited access to hundreds of online short courses for a year by subscribing to our Unlimited package. Build your knowledge with top universities and organisations.

Learn more about how FutureLearn is transforming access to education