Skip main navigation

£199.99 £139.99 for one year of Unlimited learning. Offer ends on 28 February 2023 at 23:59 (UTC). T&Cs apply

Find out more

Y Cefndir: Beth allwn ni ei wneud i ofalu amdanom ein hunain?

Article discussing how long some common illnesses last, effective ways to treat at home, and links to external resources.
© BSAC & PHE

Dolen ar gyfer y gweithgaredd: sefyllfaoedd yn ymwneud â gwrthfiotigau.

Mae gan bob un ohonom ran i’w chwarae o ran helpu i leihau heintiau. Rhan o hyn yw gwybod sut y gallwn atal heintiau a gofalu amdanom ein hunain pan fyddwn yn sâl.

Mae hyn yn cynnwys mesurau a gafodd sylw yn wythnosau un a dau fel golchi’r dwylo a gwybod sut i baratoi a storio bwyd yn ddiogel.

Gallwn drin yr heintiau mwyaf cyffredin gartref drwy orffwyso, bwyta’n iach ac yfed digonedd o hylif i osgoi dadhydriad. Mae’r tabl isod yn rhoi gwybodaeth ynglŷn â pha mor hir mae rhai pyliau o salwch cyffredin yn para.

Table with info on how long common illnesses last - Norovirus 2-3 days, sore throat 7-8 days, middle-ear infection 8 days, common cold 14 days, sinusitis 18 days, cough or bronchitis 21 days.

Cliciwch yma i edrych yn agosach

Sut i’ch trin eich hun ar gyfer yr heintiau hyn, nawr a’r tro nesaf:

  • Cymerwch ddigonedd o orffwys.
  • Yfwch ddigonedd o hylifau er mwyn osgoi teimlo’n sychedig.
  • Gofynnwch i’ch fferyllydd lleol argymell meddyginiaethau i helpu eich symptomau neu boen (neu’r ddau).
  • Mae twymyn yn arwydd bod y corff yn brwydro’r haint a bydd yn gwella ar ei ben ei hun yn y mwyafrif o achosion. Gallwch ddefnyddio parasetamol neu ibuprofen os ydych chi neu eich plentyn yn anghyfforddus oherwydd twymyn.
  • Defnyddiwch hances bapur a golchwch eich dwylo’n dda er mwyn helpu i atal ymlediad eich haint i’ch teulu, ffrindiau a phobl eraill yr ydych yn eu cyfarfod.
  • Dylech weld clinigwr os bydd eich symptomau’n mynd yn waeth neu mae’r salwch wedi para’n hirach na’r disgwyl.

Mae hon, Taflen Haint y Llwybr Anadlu, yn ganllaw gyda lluniau sy’n rhoi gwybodaeth am hunanofal i wneud pobl yn fwy gwybodus ac i newid eu hymddygiad mewn perthynas â defnyddio gwrthfiotigau. Gall clinigwyr a fferyllwyr yn y DU ddefnyddio gwahanol ffurfiau o’r daflen hon i’w helpu yn ystod ymgynghoriad â chleifion. Gallai fod yn ddefnyddiol hefyd os ydych yn trafod hunanofal gyda phlant hŷn neu roddwyr gofal.

Mae gan y daflen hon wybodaeth ynglŷn â pha mor hir y dylai heintiau cyffredin bara, symptomau difrifol fyddai angen sylw meddygol ar frys a lle i fynd am gymorth, gan gynnwys rhifau ffôn pwysig.

Mae manylion am ragor o daflenni defnyddiol yn yr adran ‘gwelwch hefyd’ isod.

Ydy’r plant yn eich gwlad chi’n tueddu i fynd i’r ysgol pan maen nhw’n sâl?

Gadewch i ni wybod am eich profiadau yn y sylwadau isod.

© BSAC & PHE
This article is from the free online

Hyfforddiant e-Byg i Addysgwyr Iechyd

Created by
FutureLearn - Learning For Life

Our purpose is to transform access to education.

We offer a diverse selection of courses from leading universities and cultural institutions from around the world. These are delivered one step at a time, and are accessible on mobile, tablet and desktop, so you can fit learning around your life.

We believe learning should be an enjoyable, social experience, so our courses offer the opportunity to discuss what you’re learning with others as you go, helping you make fresh discoveries and form new ideas.
You can unlock new opportunities with unlimited access to hundreds of online short courses for a year by subscribing to our Unlimited package. Build your knowledge with top universities and organisations.

Learn more about how FutureLearn is transforming access to education