Skip main navigation

استحکامات

text

استحکامات سازه‌هایی هستند که اغلب برای دفاع ساخته شده‌اند – اما اغلب کارکرد ثانویه‌شان به رخ کشیدن قدرت است. نمونه‌هایی از استحکامات شامل قلعه‌ها، دژها (قلعه‌های نظامی)، و دیوارها و خندق‌های دفاعی هستند. آنها اغلب سازه‌های بزرگی هستند و برای همین در منظری که قرار دارند، حفظ شده‌اند.

بیش از پنج هزار سال،‌ سازه‌های تدافعی ساخته شده‌اند تا از اجتماعات و منابع‌شان در مقابل دزدی، حمله و جنگ دفاع کنند. ما نمونه‌های از زیست‌گاه‌هایی دیده‌ایم که دور آنها دیوارهای تدافعی کشیده شده است. همچنین نمونه‌هایی از ساختمان‌های مستحکم‌شده مثل پادگان‌های نظامی، یا قلعه‌ها یا دژهای نظامی وجود دارند.

در زیر دو نمونه از محوطه‌های مستحکم‌شده وجود دارند که در این تصویر ماهواره‌ای پیدا هستند.

چنان‌که در یک تصویر ماهواره‌ای دیده می‌شود، قلعه قاهره روی تپه‌ای با شیب تیز بنا شده و سایه‌های آن روی زمین پست‌تر اطرافش پهن شده است. چند حلقه از دیوارهای عمودی از محوطه دفاع می‌کنند، و یک جاده پرشیب با چهار پیچ نعلی‌شکل به قلعه می‌رسد. روی دیوارهای داخلی، سایه‌های کوچک به تناوبی منظم کنگره‌های کوچک را آشکار می‌کنند، در حالی که حوضچه‌های آب در هر دو طرف داخل و بیرون لایه‌های تدافعی قابل رویت هستند.
تصویر ۱: قلعه قاهره، یمن که در گوگل ارث دیده می‌شود. تصویر © ۲۰۱۴ ماکسار تکنولوجیز
یک مجتمع مستطیلی که در همه طرف‌هایش دیوارهای بلند دارد و تنها یک دروازه باریک در هر طرف دارد، در یک تصویر ماهواره‌ای دیده می‌شود.
تصویر ۲: خان المصلی در عراق که در یک تصویر گوگل ارث دیده می‌شود. تصویر © ماکسار تکنولوجیز

چه اجزایی واضح‌تر از سایر اجزا به چشم می‌آیند؟ محوطه‌های مستحکم‌شده چه‌طور از محوطه‌های مستحکم‌نشده قابل تشخیص هستند؟‌ و چه اجزایی فکر می‌کنید می‌توانند کمک کنند تا آنها را با دورسنجی تشخیص دهیم؟‌ نظرات خود را در بخش اظهارنظرها بیان کنید.

This article is from the free online

باستان‌شناسی در خطر: استفاده از دورسنجی برای حفاظت از میراث فرهنگی

Created by
FutureLearn - Learning For Life

Reach your personal and professional goals

Unlock access to hundreds of expert online courses and degrees from top universities and educators to gain accredited qualifications and professional CV-building certificates.

Join over 18 million learners to launch, switch or build upon your career, all at your own pace, across a wide range of topic areas.

Start Learning now