Skip main navigation

مصالح ساختمانی و منظرها

text

انتخاب مصالح ساختمانی عموما به در دسترس بودن منابع محلی در منظرهای اطراف بستگی دارد. برای مثال، ما عموما انتظار نداریم که در منظرهای سنگی و آتش‌فشانی ساختمان‌های خشتی پیدا کنیم. در اینجا سنگ مناسب برای ساختمان‌سازی به وفور پیدا می‌شود اما آجرهای خشتی غیرمعمول هستند. برای همین، اگر در مورد منظر اطراف شناخت داشته باشیم، بهتر می‌توانیم محوطه‌ها را بشناسیم و درک کنیم.

داده‌های خوب درباره زیست‌گاه‌های پیشین و چگونگی استفاده از زمین برای فهم بستر محوطه‌های شناخته‌شده کلیدی هستند. برای مثال، یک شهر بزرگ در یک منطقه خشک ممکن است تنها در صورتی پایدار مانده باشد چون شبکه‌ای از آبیاری دارد. برای همین، داشتن داده‌های دقیق درباره منظری که یک محوطه باستان‌شناسی را احاطه کرده می‌تواند کمک کند که برنامه‌ریزی و توسعه با دانش بهتری شکل بگیرد و همچنین می‌تواند کمک کند تا میراث فرهنگی‌مان را بهتر بشناسیم.

ثبت منظرها برای همین نه تنها به ما کمک می‌کند که بفهمیم در آن منطقه چه چیزی قرار دارد،‌ بلکه می‌تواند اطلاعات مفیدی در اختیارمان بگذارد که در مدیریت برنامه‌ریزی و توسعه یک محوطه به کار گرفته شود، و ارزش آموزشی آن محوطه را بالا ببرد.

چه‌گونه می‌توانیم این اطلاعات را ذخیره کنیم؟‌

برای ثبت محوطه‌ها و منظرهای پیرامونی آنها، چند چیز مقدماتی هست که باید بدانیم:

  • چه چیزی آنجاست – نوع بقایا
  • کجاست – مکان محوطه‌ها و اجزاء محوطه
  • اندازه و وضعیت بقایا، و نوع مصالحی که آنجا وجود دارند
  • نوع خطرات یا آسیب‌ها

مطلوب این است که این اطلاعات در یک جا ذخیره شوند و در اختیار دیگران قرار بگیرند.

چه‌گونه شروع کنیم؟

داده‌های تصاویر ماهواره‌های به شکل گسترده‌ای در دسترس هستند، و می‌توانند شروع بسیار خوبی باشند. این تصاویر می‌توانند جای عکس‌های هوایی، نقشه‌های قابل اطمینان و، تا حدودی، فهرست‌های باستان‌شناسی را پر کنند.

This article is from the free online

باستان‌شناسی در خطر: استفاده از دورسنجی برای حفاظت از میراث فرهنگی

Created by
FutureLearn - Learning For Life

Reach your personal and professional goals

Unlock access to hundreds of expert online courses and degrees from top universities and educators to gain accredited qualifications and professional CV-building certificates.

Join over 18 million learners to launch, switch or build upon your career, all at your own pace, across a wide range of topic areas.

Start Learning now