Skip main navigation

Czym jest katastrofa?

W naszym codziennym języku używamy słowa „katastrofa”, aby opisać niepożądane zdarzenie, które ma na nas negatywny wpływ.
Dzieci bawiące się na opuszczonym czołgu
© Uniwersytet Deakina

Działania humanitarne są niezbędne, ponieważ społeczeństwa często dotykają katastrofy. W naszym codziennym języku stosujemy słowo „katastrofa”, aby opisać niekorzystne zdarzenie, które ma na nas negatywny wpływ.

Możemy mówić o osobistych kryzysach jako katastrofie – praktycznie wszystko: od wypadku samochodowego po złą fryzurę może być „katastrofą”!

Ale w systemie humanitarnym słowo „katastrofa” ma bardziej uściślone znaczenie. Przykładowo Biuro Organizacji Narodów Zjednoczonych ds. ograniczania ryzyka katastrof (UNDRR), definiuje katastrofę jako:

… poważne zakłócenie funkcjonowania społeczności lub społeczeństwa, powodujące rozległe straty ludzkie, materialne, ekonomiczne lub środowiskowe, które przewyższają zdolność dotkniętej społeczności lub społeczeństwa do zaradzenia im przy użyciu własnych zasobów.
Z technicznego punktu widzenia do katastrofy dochodzi kiedy populacja ludzka jest narażona na niebezpieczeństwo, niezależnie czy jest ono naturalnego pochodzenia jak cyklon, powódź czy huragan bądź czy jest to zdarzenie spowodowane przez człowieka, np. konflikt lub wypadek przemysłowy.

Nie ma czegoś takiego jak „klęska żywiołowa”?

Mimo powszechnego użycia terminu „klęska żywiołowa” wielu ekspertów argumentuje, że: Nie ma czegoś takiego jak klęska żywiołowa, ale katastrofy często są skutkiem naturalnych zagrożeń.(UNDRR 2017)
Równie ważne jest, aby zrozumieć, że katastrofy nie wpływają na wszystkich ludzi w równym stopniu. Obecnie powszechnie uznaje się, że interakcja między zagrożeniem a kombinacją procesów społecznych i naturalnych może skutkować zwiększoną podatnością na katastrofę wśród pewnych grup ludności.
Tak więc, zgodnie z UNDRR (2015), „ryzyko katastrofy jest powszechnie uznawane jako konsekwencja interakcji między zagrożeniem a cechami, które czynią osoby i miejsca podatnymi i podatnymi na zagrożenia”. Ilustruje to poniżej:

RISK =

HAZZARD x EXPOSURE x VULNERABILITY

Przykładowo osuwiska mogą być traktowane jako naturalne zdarzenie, ale z pewnością stanowią większe zagrożenie w sytuacjach, gdy rozwój populacji i urbanizacja prowadzą do wzrostu osiedlania się ludzi na obszarach, gdzie osuwiska stanowią potencjalne zagrożenie. Zazwyczaj w przypadku uboższych członków społeczności istnieje prawdopodobieństwo, że będą zmuszeni do osiedlenia się na terenie narażonym na poważne zagrożenie katastrofą.

W połączeniu powyższego z wylesianiem w celu pozyskania drewna i drewna opałowego bądź intensywnym wypasaniem bądź źle zaprojektowanymi drogami, ryzyko katastrofy może wzrosnąć. Podobnie zwiększona ilość ulewnych opadów deszczu z powodu zmiany klimatu zwiększa ryzyko osunięcia ziemi i wielu innych zagrożeń. Podczas konfliktu kobiety i dzieci, osoby starsze oraz osoby niepełnosprawne mogą mieć bardziej ograniczoną możliwość ucieczki ze strefy konfliktu, co naraża ich na akty przemocy w rezultacie toczących się walk.

Podczas gdy wyraźny podział pomiędzy klęskami żywiołowymi i katastrofami wywołanymi przez człowieka jest problematyczny, istnieją pewne powody katastrof, które są skutkiem lub efektem ubocznym celowych działań ludzkich bądź polityk.

Niektóre z najgorszych i najtrudniejszych form katastrof stanowią te, które są skutkiem wojny, konfliktu, terroryzmu, polityki gospodarczej, naruszania praw człowieka a nawet ludobójstwa.

Twoje zadanie

Odwołując się do własnych doświadczeń przeżytej katastrofy na większą lub mniejszą skalę, czy możesz określić jakiekolwiek czynniki, które sprawiły, że niektórzy członkowie społeczności byli bardziej podatni na skutki tej katastrofy?

Materiał referencyjny

UNDRR (Biuro Organizacji Narodów Zjednoczonych ds. ograniczania ryzyka katastrof) 2017. UNDRR Terminologia w zakresie ograniczania ryzyka katastrof 2017

© Uniwersytet Deakina
This article is from the free online

Introduction to Humanitarian Aid (Polish): Wprowadzenie do pomocy humanitarnej

Created by
FutureLearn - Learning For Life

Reach your personal and professional goals

Unlock access to hundreds of expert online courses and degrees from top universities and educators to gain accredited qualifications and professional CV-building certificates.

Join over 18 million learners to launch, switch or build upon your career, all at your own pace, across a wide range of topic areas.

Start Learning now