Skip main navigation

£199.99 £139.99 for one year of Unlimited learning. Offer ends on 28 February 2023 at 23:59 (UTC). T&Cs apply

Find out more

Kursintroduktion

Kursens syfte och mål, beskrivning av lärandeaktiviteter, bedömning och vad man ska kunna efter kursen.
Två män som samtalar i en hottellobby
© Luleå tekniska universitet

Turistnäringen är en mycket viktig del av Sveriges ekonomi. En förutsättning för att turistföretaget ska bli framgångsrikt är förmågan att utveckla produkter med hög kvalitet och nöjda kunder.

I den här kursen kommer du att lära dig mer om begreppen kundnöjdhet och kvalitet och vad de kan innebära för turistföretag. Du kommer också att lära dig mer om kundförväntningar, hur dessa uppstår och på vilka sätt de kan påverka den kundupplevda kvalitén.

Kursen är indelad i tre veckor. Varje vecka har ett eget tema:

  • Vecka 1 – Kundnöjdhet och kvalitet i tjänsteföretag

  • Vecka 2 – Helheten i kundupplevelsen

  • Vecka 3 – Kundförväntningar och kvalitet.

Lärandemål

Efter genomförd kurs ska du kunna…

  • förklara vad kundnöjdhet och kvalitet innebär

  • diskutera resultat av nöjda kunder och hög kvalitet

  • förklara det ömsesidiga beroendet i turistbranschen

  • diskutera betydelsen av en helhetssyn för kundupplevelsen

  • diskutera tjänstens tekniska och funktionella kvalitet

  • diskutera faktorer som påverkar kundens förväntningar.

Källförteckning

Bateson, J. E. G. (1985) Self-Service Consumer: An Exploratory Study. Journal of Retailing, 61(3), 49-76.

Bergman, B., & Klefsjö, B. (2003), Quality from Customer Needs to Customer Satisfaction,(2nd ed). Lund: Studentlitteratur.

Grönroos, C. (1984). A Service Quality Model and its Market Implications. European Journal of Marketing, 18(4), 36-44.

Grönroos (2000), Service Management and Marketing: a customer relationship management approach, (2nd ed). Chichester: Wiley.

Hoffman, K. D., Bateson, J. E. G., Wood, E. H., Kenyon, A. J. (2014), Services marketing Concepts, Strategies & Cases, Hampshire: Cengage Learning.

© Luleå tekniska universitet
This article is from the free online

Kundnöjdhet i turistföretag: En introduktion

Created by
FutureLearn - Learning For Life

Our purpose is to transform access to education.

We offer a diverse selection of courses from leading universities and cultural institutions from around the world. These are delivered one step at a time, and are accessible on mobile, tablet and desktop, so you can fit learning around your life.

We believe learning should be an enjoyable, social experience, so our courses offer the opportunity to discuss what you’re learning with others as you go, helping you make fresh discoveries and form new ideas.
You can unlock new opportunities with unlimited access to hundreds of online short courses for a year by subscribing to our Unlimited package. Build your knowledge with top universities and organisations.

Learn more about how FutureLearn is transforming access to education