Skip main navigation

Sammanfattning

Sammanfattning av avsnittet
sammanfattning och checkbox
© Luleå tekniska universitet

Kundnöjdhet kan beskrivas som en jämförelse av förväntad och upplevd tjänst och kvalitet som förmågan att tillfredsställa och helst överträffa förväntningarna. Vidare kan kvalitetsbegreppet delas upp i teknisk och funktionell kvalitet, vilket har diskuterats i detta teoriavsnitt.

Med teknisk kvalitet menas vad kunden erhåller vid köp av en tjänst och utgörs av kvalitén på de tekniska lösningar, maskiner, IT-system och den kompetens som tjänsteföretaget behöver för att producera och leverera tjänsten. Funktionell kvalitet handlar om hur kunden erbjuds och får tillgång till tjänsten. Den funktionella kvalitén utgörs bland annat av personalens beteende, lyhördhet, den interna atmosfären, interna relationer, kundkontakter, attityder, tillgänglighet och den fysiska miljön.

Kundens upplevelse av kvalitén bestäms utifrån en sammanvägning av både den tekniska och den funktionella kvalitén.

© Luleå tekniska universitet
This article is from the free online

Kundnöjdhet i turistföretag: En introduktion

Created by
FutureLearn - Learning For Life

Reach your personal and professional goals

Unlock access to hundreds of expert online courses and degrees from top universities and educators to gain accredited qualifications and professional CV-building certificates.

Join over 18 million learners to launch, switch or build upon your career, all at your own pace, across a wide range of topic areas.

Start Learning now