Skip main navigation

Zasady humanitarne i obecna praktyka

Humanity, impartiality, neutrality and independence are considered essential by many leading humanitarian organisations. Learn more from this video.

Istnieje wiele zasad, które stanowią podbudowę pracy instytucji humanitarnych.

Mając na uwadze konieczność wypracowania wspólnego stanowiska w sprawie tego, co stanowi akcję humanitarną, Międzynarodowa Federacja Towarzystw Czerwonego Krzyża i Czerwonego Półksiężyca (IFRC) opracowała szczegółowy dobrowolny kodeks, którego powinny przestrzegać organizacje i pracownicy organizacji humanitarnych.

Kodeks Postępowania Międzynarodowego Ruchu Czerwonego Krzyża i Czerwonego Półksiężyca oraz organizacji pozarządowych przy udzielaniu pomocy w przypadku katastrof został przyjęty w 1994 roku.

Twoje zadanie

Obejrzyj film, a następnie wygospodaruj czas na przeczytanie i przyswojenie Kodeksu Postępowania.

Czy uważasz, że przeczytanie i przyswojenie tego kodeksu powinno być obowiązkowe dla wszystkich pracowników organizacji humanitarnych? Dlaczego powinno być obowiązkowe lub dlaczego nie?

Wpisz swoją odpowiedź, wraz z uzasadnieniem, w polu komentarzy.

This article is from the free online

Wprowadzenie do pomocy humanitarnej: Introduction to Humanitarian Aid (POL)

Created by
FutureLearn - Learning For Life

Reach your personal and professional goals

Unlock access to hundreds of expert online courses and degrees from top universities and educators to gain accredited qualifications and professional CV-building certificates.

Join over 18 million learners to launch, switch or build upon your career, all at your own pace, across a wide range of topic areas.

Start Learning now